ÖSYM Sözleşmeli Personel Alımı 2011 – 2012

ÖSYM Sözleşmeli Personel Alımı 2011 – 2012

Ölçme sevme ve değerlenrieme merkezi sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.25 Kasım 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28123

YÖNETMELİK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINDA

ÇALIŞTIRILACAK YERLİ VE YABANCI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sözleşmeli olarak istihdam edilecek yerli ve yabancı uzmanların hizmete alınmalarına, niteliklerine, görevlerine, sorumluluklarına, ücretlerine ve diğer sosyal haklarına ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında istihdam edilecek yerli ve yabancı sözleşmeli uzman personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanını,

b) Başkanlık: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

c) Giriş sınavı: Sözleşmeli personel giriş sınavını,

ç) Komisyon: Giriş Sınavı Komisyonunu,

d) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

f) Sözleşmeli personel: Başkanlıkta, 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre sözleşmeli olarak istihdam edilen yerli veya yabancı uzman personeli,

g) Yabancı sözleşmeli uzman: Yabancı uyruklu kişiler arasından uzman olarak atananları,

ğ) Yerli sözleşmeli uzman: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasından uzman olarak atananları,

h) Yönetim kurulu: ÖSYM Başkanlığı yönetim kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı

Giriş sınavı

MADDE 4 – (1) Sözleşmeli personel, Başkanlık tarafından belirlenecek giriş sınavı sonucuna göre atanır. Giriş sınavı, Başkanlık tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavdan oluşur.

(2) Giriş sınavları, Başkanlık tarafından uygun görülecek zamanlarda ihtiyaç duyulan yabancı dil ve öğrenim dallarında yapılır.

(3) Yazılı sınav yapılması durumunda sınav; klasik veya test yahut klasik ve test yöntemiyle basılı veya elektronik ortamda yapılabilir.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış şekli, yazılı sınav yapılması hâlinde yazılı sınav konuları, sözleşmeli alınacak personel sayısı, son başvuru tarihi, öğrenim dallarına ve yabancı dillere ait kontenjanlar, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar, başvuru süresinin bitiminden en az on gün önce Başkanlığın kurumsal internet sitesinde veya Türkiye çapında yayımlanan tirajı en yüksek beş gazeteden en az birinde ilân edilir. Yabancı sözleşmeli uzman alınması durumunda Başkanlıkça gerekli görülen ülkelerde de ilan yapılabilir.

Sözleşmeli personelde aranacak şartlar

MADDE 6 – (1) Sözleşmeli yerli ve yabancı uzmanlar için aranacak ortak şartlar şunlardır:

a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Listede belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.

b) Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dili Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir seviyede bildiğini belgelemek, KPDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için, ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmî dil olarak konuşulduğu ülke resmî makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olmak.

(2) Yerli sözleşmeli uzmanlar için aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Türk Vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

(3) Yabancı sözleşmeli uzmanlar için aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

İstenilen belgeler

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Sınav başvuru formu,

b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği,

c) KPDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sonuç belgesinin, KPDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya önlisans, lisans veya yüksek lisans diplomasının ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olduğunu gösteren belgenin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği,

ç) Yerli sözleşmeli uzmanlar için T.C. kimlik numarası beyanı, yabancı sözleşmeli uzmanlar için pasaport örneği,

d) Yerli sözleşmeli uzmanlar için sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı, yabancı sözleşmeli uzmanlar için ise sabıka kaydı belgesi veya buna denk belge,

e) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

f) Yerli sözleşmeli erkek uzman adayları için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

g) Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi.

(2) Yurt dışından alınan diplomaların veya belgelerin yeminli tercüman tarafından yapılan çevirisinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneğinin sınav başvurusunda teslim edilmesi gerekir.

(3) Gerekli olan diğer bilgi ve belgeler giriş sınavı duyurusunda belirtilir.

Başvuru şekli ve yeri

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilânda belirtilen adrese veya ilânda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden başvuru formu kullanılarak yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Komisyon

MADDE 9 – (1) Giriş sınavının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması Komisyon tarafından yapılır.

(2) Komisyon, Başkanın onayı ile belirlenen bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder. Komisyon başkanı ve üyeleri, başkan, başkan yardımcıları, daire başkanları ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Uzmanları arasından seçilir. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı komisyonun doğal üyesidir. Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri arasından da komisyon üyesi seçilebilir. Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez. Ayrıca Başkan üç yedek üye belirler.

(3) Komisyon üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(4) Komisyonun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

(5) Komisyonun sekretarya hizmetlerini İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı yürütür.

Sınavın yapılması

MADDE 10 – (1) Giriş sınavının yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması durumunda; Başkanlığın görev alanı dikkate alınarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen konulardan yazılı sınav yapılır.

(2) Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alandan başlamak üzere, atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(3) Yazılı sınav sonucuna göre sözlü sınava girme hakkını kazananlar Başkanlığın internet sayfasında duyurulur.

(4) Giriş sınavının sadece sözlü sınav şeklinde yapılması halinde; giriş sınavına başvurusu kabul edilen adayların listesi, sözlü sınav yeri ve tarihi son başvuru gününü takip eden beş işgünü içerisinde, Başkanlığın internet sitesinde duyurulur.

(5) Sözlü sınav adayların;

a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilir.

(6) Adaylara sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından beşinci fıkranın (a) bendi için 50 puan, diğer bentlerde belirtilen ölçütlerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilerek ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70 puandan az olmaması gerekir. Komisyon sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

(7) Sınavlarda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınavları geçersiz sayılır.

Giriş sınavı puanının ve başarı sıralamasının tespit edilmesi

MADDE 11 – (1) Giriş sınavının sadece sözlü sınav şeklinde yapılması halinde komisyon tarafından sözlü sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar kazananların listesi belirlenir.

(2) Giriş sınavının yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde komisyon; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasını esas alarak başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle kazananların listesini belirler.

(3) Komisyon belirlediği kesin listeyi sözlü sınavın bittiği günü takip eden 30 gün içinde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim eder. Giriş sınav sonuçları, belgelerin tesliminden itibaren Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir.

(4) Komisyon ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen pozisyon sayısının en fazla dörtte biri oranında yedek liste belirleyebilir. Başarı sırasına göre alınacak yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Sınav sonucu asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara ayrıca yazı ile de bildirilir.

(5) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar, Komisyonca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşe Başlama ve Deneme Süresi

Sözleşmeli personelin işe başlaması

MADDE 12 – (1) Giriş sınavını kazanan sözleşmeli personel, Başkanın onayı ile işe başlatılır.

(2) Sınavı kazananların işe başlayabilmeleri için, tebligatta belirtilen süre içinde 6 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.

(3) İşe başlama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin işe başlama işlemleri yapılmaz.

(4) İstenilen belgeler, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından incelenir. İnceleme sonunda noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlaması için onbeş gün ek süre verilir. Bu süre sonunda belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar işe başlatılmaz.

(5) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak işe başlama işlemleri yapılmaz.

(6) Sahte veya yanıltıcı bilgi veya belge verdiği sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilir. Haklarında suç duyurusunda bulunulur.

Deneme süresi

MADDE 13 – (1) İlk defa işe alınanlarla, iki aylık deneme süresi için sözleşme yapılır.

(2) Deneme süresi içinde sözleşmeli personelin görevini etkin yürütüp yürütmediği, usul ve esasları Başkan tarafından belirlenen puanlama esasına dayalı performans değerlendirme formuna göre değerlendirilir. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Performans değerlendirmesinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

(3) İkinci fıkrada yer alan değerlendirme sonucunda başarılı sayılanlar ile o bütçe yılı sonuna kadar yeni sözleşme yapılır; başarısız sayılanların sözleşmeleri yenilenmez ve bu kişiler bir daha Başkanlıkta sözleşmeli personel olarak istihdam edilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ödev ve Sorumluluklar

Sadakat

MADDE 14 – (1) Sözleşmeli personel, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatle bağlı kalmak ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatle uygulamak zorundadırlar.

Tarafsızlık ve Devlete bağlılık

MADDE 15 – (1) Sözleşmeli personel, siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.

(2) Sözleşmeli personel, her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, ülkenin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler.

Davranış ve işbirliği

MADDE 16 – (1) Sözleşmeli personel resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını, hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar. Başkanlığın diğer personeli ile işbirliği içinde çalışmaları esastır.

Görev ve sorumluluk

MADDE 17 – (1) Sözleşmeli personel belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak veya yapılmasını sağlamak ve işlerin takip, kontrol ve sonuçlandırılmasından görevli ve sorumlu; yürürlükteki mevzuat ile sözleşmelerinde belirtilen esaslara uymakla yükümlüdürler.

Kişisel sorumluluk ve zarar

MADDE 18 – (1) Sözleşmeli personel, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek, kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. Sözleşmeli personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idarenin zarara uğratılması halinde zarar, ilgili tarafından rayiç bedel üzerinden ödenir. Zararların ödettirilmesinde genel hükümler uygulanır.

Mal bildirimi

MADDE 19 – (1) Sözleşmeli personel kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildirimi verirler.

Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi

MADDE 20 – (1) Sözleşmeli personel, görevleri ile ilgili resmi belge, araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dışına çıkaramazlar, amaçları dışında ve hususi işlerinde kullanamazlar.

(2) Sözleşmeli personel, görevleri gereği kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk sözleşmeli personelin mirasçılarını da kapsar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Haklar ve Yasaklar

Sosyal güvenlik

MADDE 21 – (1) Sözleşmeli personel, sosyal güvenlikleri bakımından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındadırlar.

Çalışma saatleri ve izin

MADDE 22 – (1) Sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresi 45 saattir. İşlerin bitirilmesinin zorunlu olduğu hallerde sözleşmeli personel çalışma saatleri dışında da çalıştırılır.

(2) Sözleşmeli personelin izinleri hakkında, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili hükümleri uygulanır.

Hediye alma, menfaat sağlama yasağı

MADDE 23 – (1) Sözleşmeli personel, ilgililerden, doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye isteyemezler ve görevleri sırasında olmasa dahi hediye kabul edemezler, menfaat sağlayamazlar veya borç para isteyemezler veya alamazlar.

Basına bilgi veya demeç verme yasağı

MADDE 24 – (1) Sözleşmeli personel, görevleri ve sorumluluk alanları ile ilgili olarak basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına Başkanın izni olmadan bilgi veya demeç veremezler.

Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı

MADDE 25 – (1) Sözleşmeli personel hizmetlerini aksatacak şekilde kasıtlı olarak sözleşmelerini feshetmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelip de hizmetlerin ve işlerin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunamazlar.

Grev yasağı

MADDE 26 – (1) Sözleşmeli personelin greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılmaları, desteklemeleri veya teşvik etmeleri yasaktır.

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı

MADDE 27 – (1) Sözleşmeli personel kazanç getirici başka bir iş yapamazlar.

(2) Sözleşmeli personel görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, Başkanlık tarafından yapılan sınavlara yönelik hazırlık kursları veya yayınlarla ilgili faaliyet gösteren gerçek kişiler ile özel hukuk hükümlerine tâbi tüzel kişilerde ya da bunların iştiraklerinde görev alamaz ya da bu tür işlere ortak olamaz ve bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremezler.

(3) Başkanlıkça yürütülen ihalelerde yüklenici statüsünde olan şirketlere ortak olamazlar ve bu şirketlerde görev alamazlar.

(4) Sözleşmeli personel üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

(5) Sözleşmeli personelin eşleri, çocukları (reşit olanlar dahil) ile ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları, sözleşmeli personelin görevi süresince ikinci ve üçüncü fıkralarda öngörülen yasaklara tabidir.

Bilgileri açıklama ve kullanma yasağı

MADDE 28 – (1) Sözleşmeli personel, görev ve sorumluluk alanlarına giren konular ve kamu hizmetleri ile ilgili bilgileri görevlerinden ayrılmış olsalar dahi açıklayamazlar ve yapılan çalışmaları kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamazlar.

(2) Sözleşmeli personel, Başkanlık tarafından belirlenen gizlilik sözleşmesine riayet ederler.

ALTINCI BÖLÜM

Özlük İşleri

Kişisel dosya ve kimlik belgesi

MADDE 29 – (1) Sözleşmeli personel hakkında İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından kişisel dosya tutulur.

(2) Sözleşmeli personelin Başkanlıkta görev yaptığını gösterir fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi verilir. Başkanlıktan ayrılanlar bu belgeleri iade etmek zorundadır.

(3) Sözleşmeli personelden kimlik belgelerini kaybedenler, bu hususu İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına hemen bildirmek zorundadır.

Görev birimleri

MADDE 30 – (1) Sözleşmeli personel, Başkan tarafından görevlendirilir.

(2) Sözleşmeli personel, görevi dışında başka bir işte çalıştırılamazlar.

Sözleşme süresi

MADDE 31 – (1) Sözleşmeli personelin sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

Hizmet sözleşmesinin sona ermesi

MADDE 32 – (1) Sözleşmeli personelin sözleşmeleri aşağıdaki hallerde sona erer:

a) Sözleşmeler; bu Yönetmelik ile sözleşme hükümlerine aykırı davranışların tespit edilmesi, sözleşmeli personel olarak istihdam edilme şartlarından herhangi birinin taşınmadığının sonradan anlaşılması veya sonradan bu şartlardan birinin kaybedilmesi ve ölüm hallerinde sona erer.

b) Sözleşmeli personel olarak çalıştırılmakta iken 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

c) Başkanlık, gerekçe göstermek suretiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir.

ç) Doğum veya askerlik halleri hariç, sözleşmeli personel tarafından yıl içerisinde tek taraflı olarak feshedilmesi yahut (d) bendinde belirtilen esaslara uymadan sözleşmenin yenilenmemesi hallerinde, sözleşmeli personel aylık sözleşme brüt ücretinin üç katı tutarında tazminat öder.

d) Başkanlık veya sözleşmeli personel, sözleşme süresinin bitim tarihinden bir ay önce ihbar etmek şartıyla sözleşmeyi yenilemeyebilir. Bu şekilde sözleşmesi sona erenlerden Başkanlıkça tazminat talep edilmez.

e) Performans başarı puanı 69 ve daha aşağı olan sözleşmeli personelin sözleşmeleri yenilenmez.

Yeniden hizmete alınma

MADDE 33 – (1) Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu yazılı başvurmaları durumunda saklı tutulur ve istekleri halinde yeniden hizmete alınırlar. Ancak, yeniden hizmete alınacakların; doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl, askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde, yeniden istihdam edilmek üzere Başkanlığa yazılı talepte bulunması gerekir.

(2) Yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içerisinde ilgililer göreve başlatılır.

(3) Bu madde çerçevesinde yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mali Haklar

Sözleşme ücreti ve diğer malî haklar

MADDE 34 – (1) Sözleşmeli personele ödenecek ücretin net tutarı, 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre belirlenir.

(2) Sözleşmeli personele birinci fıkrada belirtilenler ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen ödemeler dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.

(3) Sözleşmeli personelin ücreti görevin yerine getirilmesini müteakiben her ayın 15 inci günü ödenir. Günlük ücret aylık sözleşme ücreti toplamının otuza bölünmesi suretiyle hesaplanır.

İş sonu tazminatı

MADDE 35 – (1) Sözleşmeli personele iş sonu tazminatının ödenmesinde, hizmet yılı esas alınarak 1 inci derecede görev yapan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanına 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenecek emekli ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.

(2) Hizmet sözleşmesi feshedilen personele, ödenecek iş sonu tazminatı hakkında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili hükümleri uygulanır.

Yolluk giderleri ve gündelikler

MADDE 36 – (1) Sözleşmeli personelin görev mahalli dışına geçici olarak görevlendirilmeleri halinde gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde belirlenen süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerinde belirtilir.

Sözleşme masrafları

MADDE 37 – (1) Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği giderler Başkanlık tarafından ödenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sözleşmeli personel sayısı

MADDE 38 – (1) Sözleşmeli personel sayısı, boş kadrolar dâhil olmak üzere Başkanlıktaki Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi uzman ve uzman yardımcısı toplam kadro sayısının üçte birini geçemez.

Sözleşmeli personel hakkında uygulanacak diğer hükümler

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 6114 sayılı Kanun ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

“ÖSYM Sözleşmeli Personel Alımı 2011 – 2012” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.